• 1
  • 2
  • 3
  • 4

تعارض نقش جنسیتی و شخصیت

 

فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی

تعارض نقش جنسیتی و شخصیت در مردان: بر اساس مدل هفت عاملی کلونینجر

مهدی چمی ­کارپور، عباس پورشهباز، بهروز دولتشاهی، نهاله مشتاق

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

گروه روانشناسی بالینی

چکیده:

هنگامی که نقش های جنسیتی کلیشه ای مردانه که از سوی جامعه تجویز می شوند، "پیامدهای منفی برای، یا تاثیرات منفی بر شخص یا دیگران دارند" (ا.نیل، b1981)، یک وضعیت روانشناختی در فرد ایجاد می گردد، که جیمز ا. نیل (b1981) آن را "تعارض نقش جنسیتی" می نامد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه تعارض نقش جنسیتی با ابعاد و مولفه های شخصیت در مردان، در چارچوب مدل هفت عاملی شخصیت بود. تعداد 190 نفر از مردان دانشجوی دانشگاه­ علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه تهران، پرسشنامه ای شامل ویژگی های جمعیت شناختی، مقیاس تعارض نقش جنسیتی (ا. نیل، 1986) و نسخه بازنگری شده پرسشنامه مزاج و منش (TCI-R؛ کلونینجر و همکاران، 1994) را تکمیل نمودند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره همزمان نشان داد که ابعاد شخصیت به طور معنادار، تعارض نقش جنسیتی و چهار عامل آن را پیش­بینی می کنند. همچنین، مشخص گردید که تعارض نقش جنسیتی روابط منفی معنادار با ابعاد نوجویی، وابستگی به پاداش، خود-راهبری و همکاری، و روابط مثبت معناداری با دو بعد مزاجی آسیب گریزی و پشتکار دارد. تعارض نقش جنسیتی و عامل های آن، پاره ای روابط معنادار اختصاصی نیز با مولفه های مزاج و منش داشته اند. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، رشدیافتگی ناکافی دو بعد منش خود-راهبری و همکاری، به همراه شکل بندی خاص ابعاد مزاج در مردان دارای تعارض نقش جنسیتی بالا، مبین احتمال شیوع بالاتر اختلالات شخصیت، بویژه اختلال شخصیت وسواسی در میان این مردان است.

کلمات کلیدی: جنسیت، بیش مردانگی، شخصیت، مزاج، منش

 

Iranian Journal of Personality & Individual Differences

Gender Role Conflict and Personality in Men: Using Cloninger's Seven-Factors Model

Mehdi Chamikarpour, Abbas Pourshahbaz, Behrouz Dolatshahee, Nahaleh Moshtagh

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences

Department of Clinical Psychology

Abstract:

When stereotyped masculine gender roles, that are prescribed by society, “have negative consequences or impact on the person or others” (O. Neil, 1981b), a psychological state is produced, that James O. Neil calls it “Gender Role Conflict”. The present study was aimed to investigate into the relations of gender role conflict with personality dimensions and facets, using seven factor model of personality. 190 male students from university of social welfare and rehabilitation sciences and Tehran university completed an inventory including demogeraphic variables, gender role conflict scale (GRCS; Persian form), and temperament and character inventory-revised (TCI-R; Persian Form). According to the results from multiple regression analyses, personality dimensions significantly predict gender role conflict and its four factors. Also, it appeared that gender role conflict has significant negative relations with novelty seeking, reward dependence, self-directedness, and cooperativeness; and positive relations with harm avoidance and persistence. Also, gender role conflict and its factors have specific relations with some temperament and character facets. The immaturity of self-directedness and cooperativeness, along with the configuration of temperament dimensions in men with high gender role conflict demonstrate the probability of more prevalence of personality disorder, specially obsessive-compulsive personality disorder among these men.

Key Words:Gender, Over-Masculinity, Personality, Temperament, Character

ارجاع دهی: چمی­ کارپور، م.، پورشهباز، ع.، دولتشاهی، ب.، مشتاق، ن. تعارض نقش جنسیتی و شخصیت در مردان: بر اساس مدل هفت­ عاملی کلونینجر. شخصیت و تفاوت­های فردی –(13)5، پائیز 1395، ص 9-31

Citation: Chamikarpour, M., Pourshahbaz, A., Dolatshahee, B., Moshtagh, N. (2017). Gender Role Conflict and Personality in Men: Using Cloninger's Seven-Factors Model. Iranian Journal of Personality & Individual Differences, 5(13), 9-31

 

دوره های پیشین