• 1
  • 2
  • 3
  • 4

آموزش

 

روانتحلیلگری بخشی از روانشناسی است، نه بخشی از روانشناسی طبی در معنای قدیم آن و نه روانشناسی فرآیندهای مرضی. بلکه به سادگی، بخشی از روانشناسی است. یقینا همه روانشناسی نیست، بلکه یک ساختار فرعی آن است؛ شاید حتی شالوده اصلی آن

زیگموند فروید

 

مردم عموما طلب پند و نصیحت می کنند، تنها برای اینکه آن را انجام ندهند؛ یا اگر انجامش دهند، برای اینکه یک نفر را داشته باشند که بابت دادن آن (پند و نصیحت) سرزنشش کنند.

الکساندر دوما

 

زمانی که تحلیلگران را آموزش می دهیم، آن (آموزش) به گونه ای است که منجر به شکل گیری سوژه هایی می گردد که در آنها ایگو غایب است. این ایده آل تحلیل است، که البته، یک نقطه مجازی است. سوژه بدون ایگو - یک سوژه کاملا تحقق یافته - هرگز وجود نخواهد داشت. ولی این چیزی است که ما همواره باید تلاش کنیم که در تحلیل سوژه بدان دست یابیم.

ژاک لکان

 

دوره های پیشین