• 1
  • 2
  • 3
  • 4

شخصیت و وابستگی به سیگار

مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

پیشبینی وابستگی به سیگار درمردان از طریق ابعاد شخصیت در الگوی هفت عاملی کلونینجر

فاطمه نوری فشالنجی، عباس پورشهباز، بهروز دولتشاهی، علی فرهودیان، مهدی چمی ­کارپور

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

گروه روانشناسی بالینی

 

 

Iranian Journal of Knowledge & Research in Applied Psychology

Predicting Cigarette Dependency in Men by Personality Dimensions Using Cloninger’s Seven-Factor Model

Fatemeh Noori Feshalenji, Abbas Pourshahbaz, Behrouz Dolatshahee, Ali Farhoudian, Mehdi Chamikarpour

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences

Department of Clinical Psychology

 

 

ارجاع دهی: نوری فشالنجی، ف.، پورشهباز، ع.، دولتشاهی، ب.، فرهودیان، ع.، چمی کارپور، م. پیش بینی وابستگی به سیگار در مردان از طریق ابعاد شخصیت در الگوی هفت عاملی کلونینجر. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی –(4) 13، زمستان 1391، ص 94-102

Citation: Noori Feshalenji, F., Pourshahbaz, A., Dolatshahee, B., Farhoudian, A. Chamikarpour, M. (2012). Predicting Cigarette Dependency in Men by Personality Dimensions Using Cloninger’s Seven-Factor Model. Iranian Journal of Knowledge & Research in Applied Psychology, 13(4), 94-102

 

دانلود متن کامل مقاله (PDF)

 

دوره های پیشین