• 1
  • 2
  • 3
  • 4

تئوری و تکنیک در روانتحلیلگری: رویکرد فروید

موضوع دوره:

قرائت مهمترین آثار فروید

آموزش مفاهیم نظری و تکنیک های درمانی

محتوا و ساختار دوره:

قرائت متون نظری کلیدی و گزارش های درمانی فروید

مدرس:

مهدی چمی کارپور

ساختار جلسات:

جلسات منظم دو ساعته (یک هفته در میان)

 

وضعیت برگزاری:

در حال برگزاری دوره دوم تهران، در کلینیک ویرا، با همکاری دکتر شیما شکیبا

 
 

 

دوره های پیشین