• 1
  • 2
  • 3
  • 4

ارسال مقاله

جهت ارسال مقاله:

1- مقاله را در قالب یک فایل word   نسخه 2003 یا 2007 آماده نمائید.

2- در صفحه اول مقاله بعد از عنوان، نام و نام خانوادگی، رشته و مقطع تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل و آدرس ایمیل را برای تمامی نویسندگان مقاله قید فرمائید.

3- درصورتی که مقاله به صورت اقتباس یا ترجمه است، این نکته را همراه با نام نویسنده اصلی و منبع اصلی مقاله در صفحه اول قید فرمائید.

4- مقاله را با استفاده از فرم زیر ارسال نمائید.

·         فرم ارسال مقاله

دوره های پیشین