• 1
  • 2
  • 3
  • 4

روانشناسی جنسیت

 

فهرست موضوعات

   

پیشگفتار

7

قسمت اول: نظریه های جنسیت

13

فصل اول: نظریه های زیست شناختی

15

نظریه تکامل

16

ژنتیک

26

هورمون ها

32

تفاوت های ساختاری میان سیستم عصبی مردان و زنان

33

فصل دوم: نظریه های روانشناختی

39

نظریه های یادگیری اجتماعی

39

نظریه های شناختی

42

نظریه شناختی-تحولی کلبرگ

43

نظریه های طرحواره جنسیت

47

نظریه های روانی اجتماعی

51

نظریه نقش اجتماعی

54

کلیشه های جنسیتی به عنوان پیشگوئیهای خودکامبخش

57

تهدید کلیشه

58

نظریه سازه گرایی اجتماعی

59

نظریه های روانکاوی

62

دیدگاه فروید

62

دیدگاه لکان

73

قسمت دوم: جنسیت و ملالتهای آن

81

فصل سوم: ناهنجاری های جنسیت

83

تاریخچه اختلالات هویت جنسی

83

تشخیص اختلالات هویت جنسی

87

تیپ شناسی ترنس سکسوآلیزم

87

انواع GID-NOS

95

درمان اختلالات هویت جنسی

100

فصل چهارم: مردانگی و ترس از زنانگی

109

پارادایم فشار نقش جنسیتی

116

پارادایم تعارض نقش جنسیتی

119

تعارض نقش جنسیتی: رویکرد روانپویشی

130

فصل پنجم: پژوهشهای تعارض نقش جنسیتی

137

پژوهشهای تعارض نقش جنسیتی

137

پژوهشها در ایران

143

منابع اصلی کتاب

161

 

دوره های پیشین