• 1
  • 2
  • 3
  • 4
ثبت نام کارگاه ها و دوره های آموزشی
نام و نام خانوادگی (*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را به طور صحیح وارد نمائید.
سن (*)
لطفا سن خود را به طور صحیح وارد نمائید.
رشته تحصیلی (*)
عنوان رشته تحصیلی وارد نشده است.
مقطع (*)
مقطع تحصیلی انتخاب نشده است.
دانشگاه محل تحصیل (*)
لطفا نام دانشگاه محل تحصیل خود را وارد نمائید.
آشنائی با تئوری تحلیلی (*)
لطفا گزینه مناسب را انتخاب نمائید.
آشنائی با درمان تحلیلی (*)
لطفا گزینه مناسب را انتخاب نمائید.
تجربه قبلی کار بالینی (*)
لطفا میزان تجربه قبلی خود در کار بالینی را مشخص نمائید.
اشتغال فعلی به کار بالینی (*)
لطفا وضعیت اشتغال فعلی خود به کار بالینی را مشخص نمائید.
در صورتی که پیشتر در کارگاه ها یا دوره های آموزشی مشابه شرکت داشته اید، موارد را در صورت تمایل در کادر زیر قید نمائید:
کاراکتر ورودی غیر مجاز است.
شهر محل سکونت (*)
لطفا شهر محل سکونت فعلی خود را وارد نمائید.
آدرس ایمیل (*)
لطفا ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمائید.
شماره موبایل (*)
لطفا شماره موبایل خود را به طور صحیح وارد نمائید.
لطفا کارگاه ها یا دوره هایی که مایل به شرکت در آنها هستید را از لیست زیر انتخاب نمائید
(توضیحات مربوط به هر کارگاه/دوره را می توانید از منوی "کارگاه ها و دوره های آموزشی" مطالعه نمائید):
(*)

هیچ کارگاهی انتخاب نشده است.
{code1:caption} (*) {code1:body}
{code1:validation}
{code1:description}

دوره های پیشین