• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • صفحه نخست
  • درآمدی بر روانتحلیلگری: از تئوری تا درمان

درآمدی بر روانتحلیلگری: از تئوری تا درمان

On Psychoanalysis: Theory and Practice

by Mehdi Chamikarpour

موضوع: 

مروری بر مفاهیم و مفروضات بنیادین مکتب روانتحلیلگری، شاخه های اصلی در روانتحلیلگری، اصول، تکنیکها و فرآیندهای اصلی در درمان تحلیلی

مدرس:

مهدی چمی کارپور

مدت زمان:

دوازده ساعت (دو روزه)

 

وضعیت برگزاری:

این کارگاه پیشتر برگزار شده است. برای شرکت در دور جدید می توانید ثبت نام نمائید.

 

ثبت نام دور جدید:

از طریق فرم ثبت نام اولیه در سایت

سوالات و نظرات:

مراجعه به بخش تماس با ما

 
 

 

دوره های پیشین