• 1
  • 2
  • 3
  • 4

جرات ورزی

 

فهرست مطالب

 
   

سخن مترجم

9

مقدمه

 

تعریف جرات ورزی

17

رواج روز افزون

18

در برابر چه کسی می توانید جرات ورز باشید؟

19

جرات ورزی: چرا اکنون؟

20

چه زمانی می توان جرات ورزی کرد؟

21

جرات ورزی و استحکام شخصیت

22

حفظ تعادل

23

سه شیوه رفتاری

 

سه گزینه

27

1. رفتار غیر جرات ورزانه

28

    چرخه ظالمانه بایدها

36

    زندان الزامات نامناسب

37

    ضرورت دارد

37

    لازم است

37

    حتما

37

    باید

37

    گفت و گو با خود: چرخه شکست و چرخه موفقیت

38

    استبداد صداهای درونی

39

2. رفتار پرخاشگرانه

42

3. رفتار جرات ورزانه

44

    منفعت دوچندان

45

    مزایای روانشناختی

46

    آزادی صداهای درونی

47

    چرخه آزادی

48

    تائیدها

49

    تائیدهایی برای کار

50

    تائیدهایی برای زندگی

51

حقوق و مسئولیت ها

 

حقوق اساسی

55

سایر حقوق اساسی

62

مسئولیت ها

64

تقابل حقوق و مسئولیت ها

65

حقوق اساسی در محیط کار

67

مسئولیت ها در محیط کار

70

مهارت های جرات ورزی

 

زبان بدن

73

زبان بدن غیر جرات ورزانه

74

زبان بدن پرخاشگرانه

75

زبان بدن جرات ورزانه

76

مدیریت کردن انتقاد

77

برخورد کردن با انتقاد

79

انتقاد کردن

80

پاسخ دادن به انتقاد

81

دریافت بازخورد مثبت

83

بازخورد مثبت

84

چگونه عدم موافقت خود را نشان دهیم

85

فرآیند عدم توافق

86

بیان جمله ای که با "من" شروع می شود

92

ترکیب جملات حاوی کلمه "من"

96

چگونه دستورالعمل های جرات ورزانه بدهیم

97

سوزن گیر کرده

99

مثال های سوزن گیر کرده

100

جرات ورزی منفی

102

مه آلود کردن

103

کاوش منفی

104

کلمات قدرتمند

105

مهارت های جرات ورزی

 

توصیه های کلی

113

نکاتی کلیدی برای جرات ورزی

117

فعالیت شماره 1

118

فعالیت شماره 2

119

فعالیت شماره 3

120

فعالیت شماره 4

121

فعالیت شماره 5

122

فعالیت شماره 6

123

فعالیت شماره 7

124

فعالیت شماره 8

125

فعالیت شماره 9

127

فعالیت شماره 10

128

   

فرهنگ واژگان

132

درباره نویسنده

134

 

دوره های پیشین