تئوری و تکنیک در روانتحلیلگری: رویکرد فروید

موضوع دوره

قرائت مهمترین آثار فروید

آموزش مفاهیم نظری و تکنیک های درمانی

محتوا و ساختار دوره

قرائت متون نظری کلیدی و گزارش های درمانی فروید

مدرس

مهدی چمی کارپور

ساختار جلسات

جلسات منظم دو ساعته (یک هفته در میان)

   

وضعیت برگزاری

در حال برگزاری دوره دوم تهران، در کلینیک ویرا، با همکاری دکتر شیما شکیبا