درمان تحلیلی بلندمدت: تئوری و تکنیک

محتوای کارگاه

روز اول: مروری بر مفاهیم و مفروضات اساسی و شاخه های اصلی در روانتحلیلگری

روز دوم: مروری بر اصول، ساختار، تکنیکها و فرآیندهای اصلی در درمان تحلیلی

مدرس

مهدی چمی کارپور

مدت زمان

دو روزه (شانزده ساعت)

شرکت کنندگان

روانشناسان و مشاوران صدای مشاور سازمان بهزیستی شهر مشهد

محل برگزاری

سالن اجتماعات سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی

با حضور و همکاری:

خانم اکرم اصغری (روانشناس بالینی و درمانگر تحلیلی)

و آقای حسن حاجی پور، روانشناس بالینی و معاون پیشگیری سازمان

تاریخ برگزاری

پانزدهم و شانزدهم اسفند ماه 1391